تایپ فارسی هر کلمه 2 تومن ، حرکه گذاری - قم

تازه های خدمات تایپ و تکثیر